Gedragscode Loonwaarde Deskundige

1. Doel en ontwikkeling

In deze code is geformuleerd welk gedrag de Stichting Register Loonwaarde Deskundige (SRLD) van een bij haar geregistreerde Loonwaarde Deskundige verwacht. De code schrijft dit gedrag niet in detail voor, maar reguleert op hoofdlijnen.

Twee typeringen:

Het gaat hier om een professionele code die gaat over het waarborgen van objectiviteit, transparantie, toetsbaarheid en integriteit.
De code is een instrument ter verdere professionalisering van het vak van Loonwaardedeskundige.
Deze code is in ontwikkeling

2. Definities

Loonwaardedeskundige: de in de Participatiewet genoemde door Blik op Werk gecertificeerde Loonwaarde Deskundige die is geregistreerd bij de SRLD.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die zich tot een bij de SRLD geregistreerde Loonwaarde Deskundige wendt met het verzoek om een loonwaardeonderzoek te verrichten en een loonwaarderapportage uit te brengen.
Cliënt: de persoon op wie de opdracht aan de Loonwaarde Deskundige betrekking heeft.

3. Loonwaarde Deskundige, opdrachtgever en cliënt

De Loonwaarde Deskundige is een wettelijk erkend deskundige op het gebied van het bepalen van de loonwaarde van een cliënt, zijnde een persoon met een arbeidsbelemmering, met een arbeidsovereenkomst en een beloonde arbeidsprestatie die niet in staat is om zelfstandig het wettelijk minimum (jeugd)loon te verdienen, in opdracht van een gemeente, werkgever of anderszins betrokkene.

4. Professioneel gedrag

Onder “professioneel gedrag” wordt verstaan observeerbaar gedrag waarin de normen en waarden van de beroepsuitoefening zichtbaar zijn, zoals door de beroepsvereniging vastgestelde richtlijnen en leidraden. Het houdt impliciet elke professionele verantwoordelijkheid in voor alle, als Register Loonwaarde Deskundige uitgevoerde handelingen, uitingen, beslissingen en interactie waarop de cliënt en de opdrachtgever mag vertrouwen dat deze in zijn belang zijn.

5. Specifieke gedragsverwachtingen

Het specifieke gedrag dat de SRLD van een bij haar geregistreerde Loonwaarde Deskundige verwacht heeft zowel ethische, als juridische aspecten.
Stichting Register Loonwaarde Deskundige zal op korte termijn een klachtenreglement ontwikkelen welke door een te vormen Tuchtcollege beheerd zal worden. Het Tuchtcollege van de SRLD zal het gedrag toetsen van de Register Loonwaarde Deskundige ingeval van een tegen hem/haar ingediende klacht.